__
Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definitie

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Onder Producent wordt verstaan: De Kemphanen BVBA, met zetel te Dorpsstraat 7, bus 2, 2221 Heist-op-den-Berg. Onder Klant wordt verstaan: de wederpartij waar de producent een opdracht voor uitvoert. Onder Opdracht wordt verstaan: de in onderling overleg tussen klant en producent nader te bepalen werkzaamheden die verricht zullen worden door de producent en de voorwaarden waaronder voorgenoemde werkzaamheden dienen te geschieden.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet is afgeweken en in de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke overeenkomst met de producent.

2.2 De producent behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden tevens ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

2.3 Indien de klant niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de algemene voorwaarden, behoudt de klant het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen vóór de datum van inwerkingtreding van de nieuwe (bepalingen in de) algemene voorwaarden. Art. 5.2 van deze overeenkomst is van toepassing.

Artikel 3 – Offerte

3.1 Voor iedere nieuwe opdracht zal een schriftelijke offerte in tweevoud worden samengesteld. In de offerte wordt een heldere omschrijving van de opdracht gegeven. Tevens wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Het offertebedrag zal, indien van toepassing, worden gespecificeerd en toegelicht. Eventuele onvoorziene kosten en meerwerk als omschreven in art. 4 zullen in dit offertebedrag niet worden berekend.

3.2 Offertes zijn vrijblijvend en twee maanden geldig.

3.3 Indien de klant akkoord gaat met de offerte dient deze de opdracht te bevestigen door de offerte te ondertekenen en te retourneren aan de producent of door een reply op de offerte als deze per email is aangeleverd.

3.4 Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden.

3.5 Wanneer in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden opgenomen, vervallen de desbetreffende voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen.

3.6 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders is vermeld in de overeenkomst.

3.7 Een samengestelde offerte verplicht de producent niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.8 De opdrachtgever erkend uitdrukkelijk dat een budgettering, prijsindicatie of offerte die hem via het web of email werd verstuurd, dezelfde authenticiteitswaarde heeft als het originele document.

Artikel 4 – Meerwerk

Indien een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. De producent zal de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen, hierbij een maximale termijn van 2 weken in acht nemend.

Artikel 5 – Betaling en facturatie

5.1 De standaard betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij niet tijdige betaling gelden de volgende termijnen en kosten:

- Betalingsherinnering: 10 dagen na ontvangst, geen extra kosten
- Aanmaning: 20 dagen na ontvangst, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente
- Incasso: incasso kosten en wettelijk verplichte rente

5.2 Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst door de klant de overeenkomst wordt beëindigd, dient een redelijke vergoeding te worden betaald voor het geleden verlies of de gederfde winst.

5.3 Bezwaren in verband met de factuur dienen binnen de 7 dagen gemeld te worden, hetzij schriftelijk of via e-mail naar info@dekemphanen.be.

Artikel 6 – Wet op privacy

De klant verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te hebben genomen, en toestemmingen te hebben verkregen, van locaties en mensen, zodat alle opnames in verband met de opdracht voldoen aan de wet op privacy.

Artikel 7 Medewerking van de klant

7.1 Vanwege noodzaak dat de klant zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de klant de producent tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Gevraagde goedkeuringen zal de klant niet op onredelijke gronden onthouden.

7.2 Indien is overeengekomen dat de klant faciliteiten, bijvoorbeeld apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties.

7.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de producent staan of indien de klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft de producent het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en conform het bepaalde in art. 4 het recht om de hieruit voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid van de producent

8.1 De producent is slechts aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt als rechtstreeks gevolg van opzet of grove schuld aan de producent toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan de producent zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

8.2 ledere aansprakelijkheid van de producent voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoedingen in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. De producent is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de klant of schade wegens door de producent gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

8.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding conform art. 8.1 beslaat de verplichting van de klant om na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij de producent te melden.

Artikel 9 – Overmacht

In geval van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de producent niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Onder overmacht wordt tevens verstaan het disfunctioneren van de camera of camera-accessoires zoals batterijen, geheugenkaarten, adapters, lenzen, harde schijven.

Artikel 10 – Montage

Voor de montage wordt door de producent een zogenaamde 3e-versie methode gehanteerd:

De ruwe montageversie: Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt, maar nog niet tot in detail afgewerkt. De klant geeft na de ruwe montageversie feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes en muziekkeuze. - De nieuwe versie: Aan de hand van voorgenoemde feedback wordt een nieuwe versie gemonteerd. De klant kan op basis van deze versie feedback geven, maar enkel in verband met details: kleurencorrectie, grading, timing, titels, animaties, logo. - De producent kan meerwerk (conform art. 4) aanrekenen indien er opnieuw structurele of inhoudelijke aanpassingen moeten gebeuren of indien de muziek moet worden aangepast.
- De 3e-versie: aan de hand van voorgenoemde feedback worden de laatste aanpassingen doorgevoerd waarna de film wordt geëxporteerd naar het gewenste formaat.

Wanneer er na de 3e-versie verdere aanpassingen gewenst zijn, kan dit door de producent als meerwerk conform art. 4 in rekening worden gebracht.

Artikel 11 - Levering en leveringstijd

11.1 De levering van het betreffende product of de betreffende dienst geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvang van de overeenkomst dan wel op een in de overeenkomst afgesproken tijdstip dan wel op een later af te spreken tijdstip.

11.2 Indien overschrijding van de overeengekomen levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk aan de klant worden medegedeeld.

11.3 Excessieve overschrijding van de overeengekomen levertijd, met uitzondering van door overmacht (zie: art. 9) veroorzaakte vertragingen/belemmeringen, kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst door de klant.

Artikel 12 – Auteursrecht

Alle door de producent geproduceerde tekst, geluid en beeld (o.a. concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties etc.) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur.

Artikel 13 – Intellectueel eigendom

Workflow, templates, designs, formulieren, set-ups, camera-instellingen en montagedocumenten zijn intellectueel eigendom van de producent en zullen niet beschikbaar worden gesteld.

Artikel 14 – Copyright

14.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, blijft het copyright bij de producent. Voor eventuele vermeerdering van kopieën van een videoproductie dient de klant toestemming te vragen aan de producent.

14.2 Copyright is verhandelbaar. Het recht van de klant om zelf onbeperkt kopieën te kunnen maken zal door middel van het nader bepalen van een redelijke prijs worden overeengekomen.

14.3 In geval van copyright schending is de producent niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

Artikel 15 – Muziek

Auteursrechten moeten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie SABAM voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, welke niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de prijs van de rechten wordt bepaald door SABAM en zal door de producent worden toegevoegd aan de eindfactuur.

Wanneer muziek aangekocht wordt via muzieksites worden de auteursrechten aangerekend aan de hand van een éénmalig te betalen bedrag. 

Artikel 16 - Geschillen

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van de B.V.B.A. De Kemphanen is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van de B.V.B.A. De Kemphanen zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Mechelen en/of het Vredegerecht van het kanton Mechelen bevoegd.